Wychowankowie przedszkola

§ 20

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 
 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem
 przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6-ciu lat, nie dłużej jednak niż do końca 
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny
 tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 10 lat. 

2. Dyrektor przedszkola może przyjąć do placówki dziecko, które nie ukończyło 3 lat w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów) uzasadniających 
    potrzebę umieszczenia ich dziecka w przedszkolu; 

b) w miarę wolnych miejsc w najmłodszej grupie wiekowej;

c) po zapoznaniu rodziców ( opiekunów) z warunkami i zasadami 
    pobytu dziecka w oddziale.   
        
3. Zasady przyjmowania dziecka do przedszkola :

1) podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zgłoszenia  dziecka”;

2) o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje powołana Komisja Rekrutacyjna;

3) Komisja Rekrutacyjna składa się: z przedstawiciela rady pedagogicznej, przedstawiciela rady
 rodziców i dyrektora;

4) Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola;

5) Zasady rekrutacji:

             a)   powszechna dostępność,

                    b)   pierwszeństwo dzieci:
  -  spełniających obowiązek szkolny,
 -  dzieci 4 – letnie,
 -  matek i ojców samotnie je wychowujących,
 -  matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
    niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy,
 -   z rodzin zastępczych.

4.  Dziecko przebywające w przedszkolu ma między innymi prawo do:

1)  akceptacji takim, jakim jest;

2)  serdeczności, miłości i ciepła;

3)  spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

4)  snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

5)  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;

6) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi  i dotkliwymi zdarzeniami;

7)  aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;

8)  wspólnoty i solidarności w grupie;

9)  aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy;

10)  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

11)  zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych;

12)  komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;

13)  umów i kontaktów z dorosłymi;

14)  badania i eksperymentowania;

15)  różnorodności doświadczeń;

16)  fantazji i własnych światów;

17)  nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw;

18)  doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;

19)  wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji i preferencjom;

20) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;

21) zdrowego żywienia; 

22) wszelkich praw zagwarantowanych im przez Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka i
 Powszechną Deklarację Praw Człowieka;

23) zapewnienia przez Przedszkole warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

5.Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

1) aktywności, twórczości, eksperymentowania;

2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;

3) zaradności wobec sytuacji problemowych;

4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;

5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;

6) tolerancji, otwartości wobec innych;

7) bycia z innymi i dla innych pomocnym;

8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu-własnego i innych.

6.  Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. 
1) Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
a)    nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;
 
b)    nieuregulowania  przez rodziców ( prawnych opiekunów)  odpłatności za przedszkole powyżej jednego miesiąca;

c)    istnieją przeciwwskazania zdrowotne, a przedszkole nie może zapewnić dziecku warunków do stosowania zaleceń lekarzy.
7. Wyposażenie wychowanka.
1) Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
2) Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa,  pidżamę      ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym ( 4,5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. 
3) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
4) Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.
8.  Warunki bezpiecznego pobytu dzieci  w przedszkolu.
1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola .
2) Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane , by  uniemożliwić wejście osobom niepożądanym.
3) Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.
4) Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń dyżurujących pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.
5) W  widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz     z numerami telefonów alarmowych.
6) W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
7) W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń. 
8) Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.  
9) Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem    i w trakcie wycieczek:
a)    podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych  za bezpieczeństwo dzieci  odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 
 b)   podczas zajęć poza terenem przedszkola  pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
10)   W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku np. plac zabaw nauczyciel zapoznaje  dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu..
 11)  Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
12)   Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą  przejmuje inny pracownik przedszkola.
13)   W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora Przedszkola.
14)    Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
 15)  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.