Współpraca z rodzicami

§ 19

1.  Podstawą skutecznego oddziaływania wychowawczego przedszkola jest systematyczna współpraca oraz współdziałanie nauczycieli i rodziców.

1)  Rodzice mają prawo do:
           a) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych, uzyskiwania informacji o               
               stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiągnięciu tej     
               gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać; 
          
           b) uzgadniania z nauczycielem kierunku i zakresu zadań indywidualnych           
               realizowanych w przedszkolu i w domu;

    c) uzyskiwania porad i wskazówek w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;

    d) wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki i zestawów programów wychowania  
         przedszkolnego;

    e) uczestnictwa w zebraniach ogólnych przynajmniej raz w roku, a w zebraniach  
        grupowych przynajmniej 2 razy w roku; 
                                           
    f) uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i  dzieci;

    g) udziału w  uroczystościach przedszkolnych.
2)  Rodzice mają obowiązek: 
a)    regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
b)    współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
c)    przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
d)    odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
e)     informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
f)     zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
g)     znać i przestrzegać postanowień statutowych;
h)    przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
i)    interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
j)     zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
k)     uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
l)     bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
m)     śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
n)     informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
o)    dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie   zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
p)    zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
r) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

3) Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:

a)    zebrania,

b)    konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami oraz dyrektorem,

c)    zajęcia otwarte,

d)    tablica informacyjna,

e)    wystawa prac dzieci,

f)    udział w uroczystościach przedszkolnych,

g)    dobrowolna pomoc w zaspakajaniu bieżących potrzeb placówki.
2. Informacje porządkowe dla rodziców.
1) W przedszkolu prowadzony jest elektroniczny system monitorowania obecności dzieci w placówce ( terminal ) :
             a)  rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać „ Instrukcję obsługi terminala”,
            
             b)  rodzice mają  prawo do dwóch darmowych, zwrotnych kart dostępowych i możliwości 
                 dokupienia dodatkowych kart dostępowych. 
1) Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest przekazać dziecko pracownikowi dyżurującemu w szatni. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej. 

2) Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. 
3) W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień,  badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami. 

4) Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), każde podanie leków w przedszkolu powinno odbywać się na pisemne życzenie rodziców.  Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające podanie leku    (dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia).
5) Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
6) Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.
7) Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
8) Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.