Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4
im. Wandy Chotomskiej w Kielcach

 

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie okwiaty z dnia 7 września 1991r. (ze zm.) w przedszkolu może działać Rada Rodziców.

 

I  Postanowienia ogólne.

 

§1
 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentacyjny rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 4w Kielcach.
 
§2
 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wybory uzupełniające skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

II  Wybory do Rady Rodziców.

 

§3
 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice dzieci danego oddziału zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie radę oddziałową.
 3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. Zebrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania.
 5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza sie ponowne głosowanie.
 6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 7. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziały.
 8. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach jeden rodzic.
 
§4
 1. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym
  spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalanych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 

§5
 1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.
 2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Prezydium Rady Rodziców może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

 

§6
 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora Przedszkola.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

III  Władze Rady.

 
§7
 1. Prezydium Rady Rodziców składa się z przewodniczącego Rady, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Przewodniczący Rady organizuje płace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 3. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 4. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady protokołowanie jej posiedzeń.
 5. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Rady.

 

IV Posiedzenia Rady.

 
§8
 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 
§9
 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
 
§10
 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Rady w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

Podejmowanie uchwał.

 
§ 11
 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy  regulaminowego składy Rady Rodziców.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa   się w trybie tajnym.
 3. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

Działalność finansowa Rady Rodziców.

 
§12
 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Wysokość  minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym  rodziców.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 4. Rodzice wpłacają ustaloną składkę w dwóch ratach.
 5. Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy grup, stanowiące druk ścisłego zarachowania.
 6. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
 7. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
 8. Rada Rodziców może zatrudniać na umowy - zlecenia osoby do wykonywania określonych  zadań.
 9. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, dydaktycznych pomocy, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez  okolicznościowych i upominków dla dzieci, meetingów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.

 

Postanowienia końcowe.

 
§13
 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:
  RADA RODZICÓW
  Przedszkola Samorządowego nr 4
  w Kielcach
 2. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.
 3. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 5. W celu wymiany informacji współdziałania z organami przedszkola - Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania dyrektora przedszkola oraz inne osoby.