Przepisy końcowe

§ 21
1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola określoną odrębnymi          przepisami.
 3. Wszelkie zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty oraz Rozporządzeń MEN w sprawie ramowego statutu przedszkola.
 4. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.
5.  Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej.
6. Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
7.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz Ustawy o Systemie Oświaty.

8. Traci moc statut przedszkola z dnia 01 września 2014 r.         
9.  Niniejszy statut przedszkola wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej       
     Nr 3/ 2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.