Postanowienia ogólne

§ 1
1. Przedszkole nosi nazwę:
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach im. Wandy Chotomskiej (Uchwała Nr 749/2001 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2001 r.) , zwane dalej „ przedszkolem”. Dopuszczalne jest  zastosowanie skrótu nazwy: Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach lub P.S. nr 4 w Kielcach.
2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Kujawskiej 21 w Kielcach.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Kielce
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole jest jednostką budżetową.
6. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan dochodów i wydatków zwany „ planem finansowym przedszkola”.
7. Obsługa finansowo- księgowa przedszkola prowadzona jest w siedzibie jednostki.
8. Przedszkole posługuje się pieczęcią z nazwą przedszkola w pełnym brzmieniu, adresem, numerem regonu i NIP- u.