Organy przedszkola

§ 4
1. Organami przedszkola są:
1)    Dyrektor przedszkola;
2)    Rada Pedagogiczna;
3)    Rada Rodziców

2.Organy przedszkola działają i podejmują decyzje w granicach swych  kompetencji określonych    w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.
3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
4. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
5. Dyrektor przedszkola:
1)    Kieruje działalnością wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą, a szczególności:
a)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
b)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
c)    powołuje  komisję rekrutacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
d)    opracowuje na  każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej;
e)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
f)    przedstawia Radzie Pedagogicznej do dnia 31 sierpnia każdego roku  wyniki              i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ;
g)     dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
h)    współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;
i)    organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale II  statutu  przedszkola;
j)    dokonuje bilansu potrzeb ,a w szczególności określa formy  pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział;
 k)   w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w odrębnych przepisach;
l)    dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez Zespół ds. opiniowania programów;
ł)    wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
m)  powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu zespoły  problemowo-zadaniowe; 
n)  inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
o) stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;
p) opracowuje plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę i terminy;
r) skreśla dzieci z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 18 pkt 6 statutu;
s) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;
t) prowadzi  księgę ewidencji dzieci realizujących obowiązek szkolny  w przedszkolu;
u) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
w)    kształtuje twórcza atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości.
x)    Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
2)    Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:  

a)    opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
b)    przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego ;
c)    określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
d)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw;
e)    dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
f)    egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
g)    sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
h)    sporządza projekt budżetu przedszkola w oparciu o ustawę o finansach publicznych                i przedstawia go Radzie Pedagogicznej;
i)    dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola             i  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
j)    dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw; 
k)    za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora ;
l)    organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
m)    powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki;
n)    odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;
o)     organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach  publicznych.

3)    Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

a)    nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
b)    powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi ;
c)    dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  w oparciu                                 o opracowane przez siebie kryteria oceny;
d)    opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
e)    dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
f)    przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                            i pracownikom administracji i obsługi przedszkola
g)    występuje z wnioskami o nagrody prezydenta, odznaczenia i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
h)    udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;
i)    załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
j)    wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
k)    wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego
l)    przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
m)    dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
n)    określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
o)    współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;
p)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
4) Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący.. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
6.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. 
1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
2)  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza. 
3)  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
a)    uchwala regulamin swojej działalności;
b)    zatwierdza zadania do pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej na każdy rok szkolny;
c)    podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
d)    podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
e)    ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
f)    uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu;
g)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego , w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki .
4)  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
a)    opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora;
b)    opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
c)    opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród prezydenta, odznaczeń,  i innych wyróżnień;
d)    opiniuje projekt finansowy przedszkola;
e)    opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
f)    opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
g)    wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
h)    opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
i)    opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora .
h)    opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

5) Rada Pedagogiczna ponadto:
a)    przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora                    do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
b)    może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
c)    uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
d)    głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
e)    ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje                    z wnioskami do organu prowadzącego;
f)    wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
g)    wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
6) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.
7) Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
8) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.              O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
9) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
10) Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są  w formie elektronicznej                     i papierowej.
 9. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
1)    Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
2)    Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
3)    W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.
4)    Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
5)    W wyborach, o których mowa w pkt 4 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
6)    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 
7) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
8) Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
a)    uchwala regulamin swojej działalności;
9)  Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
a)    opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
b)    opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.
10)  Rada Rodziców może:
a)    wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
b)    występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
c)    delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
d)    delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
10. Zasady współpracy organów przedszkola
1)    Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2)    Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
3)    Rodzice mogą przedstawiać swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
4)    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
5)    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkolu.
6)    Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 4 pkt 6 niniejszego statutu.
11.Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
1)    W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 
a)    prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
b)    przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
c)    dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
d)    o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2)    W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, rozwiązanie konfliktu leży w gestii organu prowadzącego lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zależności od rodzaju sporu.