Organizacja przedszkola

§ 5.

1. Statut przedszkola określa organizację placówki z uwzględnieniem § 6- 8.

2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)  pomieszczenia do nauki i zabawy z niezbędnym wyposażeniem,

2) szatnię,

3)  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

4)  blok żywienia,

5) ogród z placem zabaw,

3. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

1)  z  budżetu Miasta Kielce,

2)  z opłat wnoszonych przez rodziców,

3) z innych źródeł.
§ 6

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w  zbliżonym wieku , z uwzględnieniem  ich potrzeb, zainteresowań  uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

           2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W przypadku kiedy liczba dzieci przekroczy 25 do oddziału wchodzi nauczyciel wspomagający w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa.

 

3. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.

4. W przedszkolu w razie potrzeby może powstać oddział integracyjny. Liczba dzieci w tym oddziale powinna wynosić   do 20 , w tym  do 5 dzieci  niepełnosprawnych.

5. Dzieci niepełnosprawne  mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu   orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia dziecka.

6.Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola informacji w zakresie nauczania ,wychowania oraz opieki , dotyczących ich dzieci ,nie mogą być pobierane od rodziców opłaty , bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 7

1. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, są prowadzone na postawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego  do użytku    w przedszkolu przez dyrektora przedszkola. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu, w czasie przekraczającym ustalony przez organ prowadzący czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,  realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia  dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

4. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na życzenie rodziców przedszkole organizuje lekcje religii. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie  dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu a w przypadku dzieci młodszych 1/4 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe , obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp.),

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,  realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

6.Przedszkole może rozszerzyć ofertę edukacyjną i opiekuńczą w zależności od potrzeb.

  7. W przedszkolu  mogą być organizowane  zajęcia dodatkowe i zajęcia te powinny być realizowane z uwzględnieniem potrzeb  i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola .

8. Dyrektor organizując zajęcia dodatkowe może powierzyć ich prowadzenie :nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć lub podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć.
 
 9. Wszystkie zajęcia dodatkowe muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą się wiązać z ponoszeniem dodatkowych opłat przez  rodziców.

10. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:
-dla dzieci 3 - 4 letnich około 15   minut, 
-dla dzieci 5 - 6 letnich około 30 minut.

11. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 8

 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

 2. Liczba oddziałów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora 
przedszkola.

 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

 3. Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:

 1) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

 2) liczbę etatowych pracowników przedszkola z podziałem na pracownik pedagogicznych i pracowników administracyjno- obsługowych, w tym pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze;

 3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych z budżetu Miasta Kielce;

 4) liczbę oddziałów.
 
4. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

§ 10

1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji 
 podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych  określa ramowy rozkład dnia   
 ustalony przez  dyrektora w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną.

2. Ramowy rozkład dnia zawiera w szczególności:

1) godziny pracy przedszkola,

2) godziny posiłków,

3) godziny zabaw swobodnych, zabaw ruchowych ,wypoczynku,

4) godziny zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych,

5) czas czynności porządkowych, samoobsługowych.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej nie później jednak  jak do 10 września każdego roku szkolnego. 

§ 11

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący: 
                   
1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, 

2.terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący, w okresie wakacji przedszkole czynne jest przez jeden miesiąc.

3.W czasie przerwy w pracy przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę  w innym przedszkolu na terenie miasta, wskazanym przez organ prowadzący.

4. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola:

1) czas pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny,

2) liczbę miejsc w przedszkolu zatwierdza organ prowadzący placówkę,

3) wymiar godzin świadczonych usług i wynikająca z niego wysokość opłat określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/ prawnymi opiekunami.

5. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników:

1) przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu określa dyrektor zgodnie z „ Regulaminem korzystania z posiłków w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach” zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Kielc ;

2)  koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice (prawni opiekunowie),

3) dzienna stawka żywieniowa ( po akceptacji organu prowadzącego) podawana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym, 

4) opłaty za wyżywienie wnoszone są na rachunek bankowy przedszkola, jednak nie później niż do 15-go dnia każdego miesiąca,

5)  wysokość opłaty za świadczenia dodatkowe prowadzone z dzieckiem w przedszkolu ponad czas określony na realizację podstawy programowej nie może być wyższa niż 1 zł. za godzinę zajęć,

6) wysokość opłaty podana jest do wiadomości rodziców na pierwszym ogólnym zebraniu w danym roku szkolnym,

7)  pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę   ustaloną według odrębnych przepisów.