Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 12

1.  W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych   i obsługowych. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
  
2.  Zakres zadań nauczycieli oraz innych  pracowników, w tym zadań  związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określa dyrektor przedszkola.
3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:
1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
4) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. 
7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci.
 
4. Nauczyciele i inni pracownicy odpowiedzialni są w szczególności za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci:

1)podczas pobytu dzieci w budynku przedszkola:
a)    utrzymywać w należytym stanie technicznym sprzęt i zabawki, natychmiast usuwać ewentualne zagrożenia,
b)    w żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez opieki, 
c)    w sytuacjach nagłych nauczyciel może opuścić oddział, ale pod warunkiem, że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby,
d)    zapoznawać wychowanków i wdrażać ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

2)podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym:
            a)  przestrzegać instrukcji BHP dotyczącej korzystania z placu 
                 zabaw obowiązującej w przedszkolu,
            b)  każdorazowo sprawdzić teren ogrodu oraz jego wyposażenie  
                 pod względem bezpieczeństwa,

3)  podczas organizacji wycieczek:
            a) dokładnie poznać miejsce pod względem wymogów 
                bezpieczeństwa,
            b) wypełniać każdorazowo kartę wycieczki,
            c) zebrać od rodziców na początku każdego roku szkolnego 
                oświadczenia zgody na udział dzieci w wycieczkach  
                organizowanych w przedszkolu,
e)    zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać ich.

 5.  Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola określają odrębne
      przepisy.

 6.  Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

 7.  Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy i Karta Nauczyciela.

§ 13

 1.  W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola   gdy:

 1)   przedszkole liczy co najmniej sześć oddziałów,

 2)   w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie.

 2.  Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko
 wicedyrektora w innych przypadkach niż określonych w pkt 1, a także za zgodą organu
 prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 3.  Zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.

§ 14

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch 
 nauczycieli  pracujących w układzie podanym w arkuszu organizacyjnym.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest w  
miarę możliwości powierzenie nauczycielowi opieki nad oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 15

1. W przypadku utworzenia w przedszkolu oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 16

1. Do podstawowych zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych, udzielanie im porad i pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, a także włączanie rodziców w sprawy życia oddziału i przedszkola,

2) poznawanie i ustalanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci (głównie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci),

3) informowanie rodziców o zadaniach przedszkola wynikających z programu wychowania przedszkolnego,

4) przekazywanie rodzicom rzetelnej wiedzy na temat dziecka, jego zachowania, rozwoju i uzdolnień,

5) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, ponoszenie odpowiedzialności  za jej jakość,

   6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy,   
                                                
7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania  i  zabezpieczenia   potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji poprzez:

a) zatwierdzenie wzoru kart obserwacji przez radę pedagogiczną na 
    posiedzeniu inaugurującym rok szkolny,
b) dokonanie wstępnej obserwacji dzieci w miesiącach wrzesień-
    październik,
c) wypełnianie kart obserwacji przez nauczycieli na początku 
    i na końcu roku szkolnego,
d) przekazanie na półrocznym i ostatnim w roku szkolnym posiedzeniu 
    rady pedagogicznej informacji i wniosków wynikających 
    z prowadzonych obserwacji dzieci
e) przekazanie dokumentacji dyrektorowi przedszkola na koniec roku   
    szkolnego,

 8) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Opracowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej do końca kwietnia każdego roku i przekazanie jej rodzicom / za pokwitowaniem odbioru/,

9) współpraca z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

10)indywidualizowanie  pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Edukacyjno- Terapeutycznych wychowanka oraz Planie Działań Wspomagających;
11)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

12) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej   i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

13) tworzenie warunków wspomagających rozwój psychofizyczny  dziecka, jego zdolności i 
zainteresowania, 

14) korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej,

15) indywidualizowanie  pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,  stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

16) przekazywanie niezbędnych informacji o dziecku  w momencie przekazywania grupy dzieci drugiemu nauczycielowi ,

17) planowanie własnego rozwoju zawodowego,

18) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

19) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

20) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym.

2. Nauczyciel organizuje zebrania i  „ zajęcia otwarte” dla rodziców  przynajmniej dwa  razy w roku.

§ 17

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest              w szczególności ustalenie propozycji  programów dla danego oddziału oraz ich modyfikowanie            w miarę potrzeb.

2.Do wykonania zadań dydaktycznych i organizacyjnych w placówce  powoływane są zespoły zadaniowe.

3.Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez jej członków,
   w  uzgodnieniu z dyrektorem.

§ 18

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)    przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)    udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)    dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)    zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)    stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)    sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)    złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10)    złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.