Nasze atuty

Wizja i Misja przedszkola „Nauka przez zabawę"
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach, to placówka wspierająca harmonijny, indywidualny rozwój dziecka .

Wizja przedszkola
- Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia jego wszechstronny rozwój.
- Pracownicy placówki dążą do systematycznego podnoszenia standardu w zakresie estetyki, funkcjonalności budynku oraz bazy materiałowej;
- Rodzice są współautorami życia przedszkola.

Misja przedszkola
- Placówka za osiągane wyniki cieszy się uznaniem dzieci, rodziców oraz organu prowadzącego;
- Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i psychiczne;
- Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami;
- Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
W urzeczywistnianie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się bezpieczne i do którego przychodzą z radością

Codzienne praca wychowawczo-dydaktyczna przebiega w oparciu o: Podstawę Programową wychowania przedszkolnego, „ABC ... - Program wychowania przedszkolnego XXI wieku" oraz Program Rozwoju Placówki.

Nasze działania edukacyjne zmierzają ku temu, by dziecko:
- poznawało i rozumiało siebie i świat;
- nabywało umiejętności poprzez działanie;
- odnajdywało swoje miejsce w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
- budowało system wartości.
(Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego)

W trakcie zajęć organizowanych w formie zabawowej oraz w związku z podejmowaniem różnorodnej aktywności wynikającej z przebiegu dnia w przedszkolu, dziecko:
- poznaje zasady życia społecznego, swoje najbliższe otoczenie;
- uczy się dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, przyswaja nawyki kulturalne, doświadcza samodzielności;
- rozwija swoją sprawność ruchową;
- obserwuje, eksperymentuje i odkrywa przyrodę w ciągu całego roku;
- poznaje siebie i innych;
- nabywa odpowiedzialności za innych i przyrodę;
- uczy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć;
- poznaje literaturę, bawi się w teatr;
- doskonali wymowę i umiejętności wypowiedzi;
- doskonali percepcję wzrokową, słuchową, przygotowuje się do pisania i czytania, zaczyna czytać;
- rozwija myślenie, umiejętności matematyczne;
- odbiera piękno świata wszystkimi zmysłami, dba o estetykę własną i otoczenia;
- poznaje zwyczaje, tradycje i sztukę ludowa;
- rozwija umiejętności artystyczne (plastyka, muzyka);
- podejmuje działania konstrukcyjno-techniczne;
(ABC ... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku)

Wymienione sprawności i umiejętności dziecko rozwija w każdym roku swojego pobytu
w przedszkolu, na etapie właściwym jego poziomowi rozwoju.

Stosowane przez nas metody pracy: podające, problemowe, aktywizujące i plastyczne, uwzględniają koncepcję wszechstronnego uczenia się polegającą na przyswajaniu, odkrywaniu, przeżywaniu               i działaniu dzieci.

Mając na uwadze właściwości rozwojowe dziecka wieku przedszkolnego, tak organizujemy proces wychowawczo-dydaktyczny, by dziecko mogło: uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.

Programy własne
- Program Rozwoju Przedszkola;
- Program Współpracy z Rodzicami;
- Program edukacji ekologicznej;
- Program pracy z dzieckiem zdolnym;
- Programy innowacyjne.