Jak pracujemy

Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Kielcach jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Kielce. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 - 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez Organ Prowadzący Przedszkole. Czas pracy Przedszkola w ciągu dnia wynosi 10 godzin

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, obejmujący dzieci z zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym, zgodnie ze Statutem wynosi 25.