Cele i zadania przedszkola

§ 2
1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych              do ich potrzeb rozwojowych.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie i opiekę  w godz.8.00 – 14.00.
Godziny są dostosowane do potrzeb środowiska lokalnego , w którym placówka funkcjonuje.

4. Celem  przedszkola jest:
1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby  orientowały się                 w tym, co jest dobre, a co złe;
3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów                        i porażek;
4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi;
5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieciom              o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa                         w zabawach i grach sportowych;
7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)    wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)    zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
5.Przedszkole realizuje cele  w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1)    Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi , zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2)    Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3)    Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4)    Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5)    Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6)    Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7)    Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
8)    Wychowanie przez sztukę – muzyka ; różne formy aktywności muzyczno- ruchowej
9)    Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
10)    Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11)    Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12)    Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13)    Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14)    Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15)    Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
16)    Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
17)    Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym , o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

6. Zadania  przedszkola :

1)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, ochrony przed przemocą oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie ;

2)    zorganizowanie środowiska opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z ramowym rozkładem dnia i potrzebami wychowanków; 

3)    kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)    realizację programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

5)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację, wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie uczenia i nauczania;

6)    prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

7)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)    wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez wspieranie jego ciekawości, aktywności i samodzielności, a także wzbogacanie wiadomości i rozwijanie umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej;

9)    wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

10)    organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)    umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

12)    rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;  

13)    upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

14)    rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

15)    współdziałanie ze środowiskiem lokalnym  w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

16)    nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

17)    kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

18)    zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

19)    dokumentowanie procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji prowadzonej przez publiczne przedszkola; 

20)    wspomaganie wychowawczej roli rodziców.

7. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki mające na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków i kultury naszego kraju jak również upowszechnienie form aktywnego wypoczynku i zasad ochrony środowiska naturalnego:

       1) dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród  nauczycieli, którzy  
           ukończyli kurs kierowników wycieczek;

       2) podczas wycieczek i spacerów na 15 dzieci przypada 1 opiekun;

       3) kierownik wycieczki opracowuje program wycieczki i zapoznaje z nim         
           wszystkich uczestników. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu oraz   
           sprawuje nadzór w zakresie:
a)    zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa,
b)    dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
c)    organizowania transportu,
d)    dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki,

4)    opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, który sprawuje    opiekę nad powierzonymi dziećmi, współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji  programu wycieczki,

5)    podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.

8.W czasie pobytu dzieci w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci  pełną odpowiedzialność ponosi nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie  oddziału.
9. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 1) Dziecko powinni być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów/ .
2) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych / pełnoletnie/, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
3) Upoważnienie wystawia  co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
 4) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
5) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 6) Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa       ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
7) O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. 
 8) W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny zamknięcia przedszkola, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
9) Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami .
10) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.