Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 3

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu        o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych            w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest dopuszczony zgodnie z przyjętą        w przedszkolu procedurą.

3.Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej  przedszkola to :
- obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą
- dodatkowe zajęcia edukacyjne np. z języka angielskiego
- zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
- zajęcia z religii
-spontaniczna działalność dzieci 

4.Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się  do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 
5. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
6.Pomoc  udzielana jest  przez nauczycieli i specjalistów.
7. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
5) poradniami specjalistycznymi;
6) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
7) organizacjami pozarządowymi.
7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana jest z inicjatywy: 
1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola
3) nauczyciela / wychowawcy prowadzącego zajęcia z wychowankiem;
4) specjalisty;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej;
6) asystenta edukacji romskiej;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.
8.Pomoc psychologiczno-pedagogicznej udzielana dziecku w przedszkolu polega na  rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków, wynikających w szczególności  :
1)  ze szczególnych  uzdolnień;
2)  niepełnosprawności;
3)  niedostosowania społecznego;
4)  zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5)  ze specyficznych trudności w uczeniu się ;
6)  z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z niepowodzeń edukacyjnych;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania  czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

9. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka. 
10. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
11. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
12. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem 
 w formie:
 1)  zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno –  kompensacyjnych, logopedycznych,    socjoterapeutycznych oraz innych  zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3)  porad   i konsultacji.
 
14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 
  15. Nauczyciele, wychowawcy grup  oraz specjaliści /z poradni / rozpoznają odpowiednio        indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne wychowanków , w tym ich zainteresowania  i uzdolnienia.

  16. Nauczyciele , wychowawcy grup  oraz specjaliści /z poradni / prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 ( diagnoza przedszkolna)

17. Porady, konsultacje, warsztaty , szkolenia prowadzą nauczyciele  ,wychowawcy grup i specjaliści z poradni.

18. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę planującą i koordynującą  
      udzielanie pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.

19. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizowane jest w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

20. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania  tej  pomocy, okresu ich udzielania  oraz wymiaru godzin, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów z poradni.

21. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.